Software

Hardware


 การก่อสร้าง
  • Solutions 
  • การก่อสร้าง 

โซลูชั่นสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารมืออาชีพ

 

ปลูกสร้างอื่นๆ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวดเร็วขึ้น และประหยัดงบประมาณมากขึ้น อันเนื่องมาจากปัจจัยการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไปมาก อาคารซับซ้อนมากขึ้น คู่แข่งมากขึ้น แรงงานหายาก ราคาแพง ค่าขนส่งแพงขึ้นตลอดเวลา ตลอดจนกระแสการอนุรักษ์พลังงาน (Green Building)

ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาเครื่องมือ หรือคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมาช่วยทำงาน ทูพลัส ซอฟท์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ก่อสร้าง มากว่า 15 ปี ทำให้เข้าใจเป็นอย่างดีถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีโซลูชั่นให้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้เลือกดังนี้ คือ
   •
 


   •
 
หากท่านสนใจระบบดังกล่าว กรุณาติดต่อกับ ทูพลัส ซอฟท์ ได้