Software

Hardware

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรอบรมวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์
  • About 
  • NEWS 
  • ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตรอบรมวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์  

        เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด

จัดอบรมหลักสูตรวิธีการไฟไนต์อิลิเมนต์สำหรับงานขุดลึก และงานอุโมงค์ในชั้นดินเหนียวอ่อน

         หลักสูตรอบรมนี้เหมาะสำหรับวิศวกรโยธาและผู้สนใจทั่วไป ดยมุ่งเน้นความสำคัญและประโยชน์ของ

วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ ในการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค ทั้งในแง่เชิงวิจัยและเชิงพาณิชย์

ซึ่งจะเน้นไปที่ปัญหางานขุดลึกและงานอุโมงค์ในชั้นดินเหนียวอ่อน โดยให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจ

ในหลักการทางทฤษฎีเบื้องต้นในการวิเคราะห์ การเลือกใช้แบบจำลองและพารามิเตอร์ที่เหมาะสมกับปัญหา

และข้อจำกัดของวิฑีไฟไนต์อิลิเมนต์ พร้อมทั้งเสนอตัวอย่างในการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค

ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ด้วย

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการอบรม