Software

Hardware


 3D BIM
  • Outsourcing 
  • 3D BIM 

ทูพลัส ซอฟท์ เปิดบริการรับ Outsourcing ทำ 3D BIM งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมงานระบบอาคาร เพื่อให้ลูกค้าที่มีงานเร่งด่วนสามารถได้งาน โดยทางทีมของ ทูพลัส ซอฟท์ เป็นผู้ดำเนินการเอง เพื่อลดภาระและความเสี่ยงในการจัดหาคนเอง หรือ จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมเอง

โดยเราสามารถจัดทำให้เป็นตามสัญญา (Contract) โครงการ หรือ รายปี (Annual Contract) ซึ่งทีมงานของทูพลัส ซอฟท์ เป็นทีมงานแรกของประเทศไทยที่มีประสบการณ์การทำงานเป็นโครงการ

หากท่านสนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้