Software

Hardware

Twoplus 3D Printing Education Partner Program
  • About 
  • academic 
  • Twoplus 3D Printing Education Partner Program  

บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาด้านการออกแบบทุกสาขา ในการที่จะต้องทำหุ่นจำลอง(Model) หรือ ต้นแบบ (Prototype) เพื่อการนำเสนอผลงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความแม่นยำ ด้วยความรวดเร็วที่สุด ซึ่งการโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม CAD ก็ช่วยงานได้ในระดับหนึ่ง แต่การสร้างต้นแบบจากงานที่ออกแบบให้ออกมาเป็น 3D จับต้องได้นั้นยิ่งช่วยให้ผู้ออกแบบ ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจมากที่สุด

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาด้านสาขาออกแบบ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 3 มิติ แพทย์ศาสตร์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ ครุศาสตร์หรือ สาขาอื่นๆ ให้สามารถจำลองผลงาน 3 มิติให้เป็นหุ่นจำลอง (Model) จากการสั่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ 3D Printer ซึ่งมีความทันสมัยและราคาสูงได้ ทูพลัส ซอฟท์ฯ จึงจัดตั้งโครงการ Twoplus 3D Printing Education Partner ขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาในภาควิชานั้นๆ ได้ สามารถใช้งานและเรียนรู้กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานด้วยราคาพิเศษสุด

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ :

1. ติดแผ่นโปร์เตอร์ หรือ Banner โครงการ บนบอร์ดของภาควิชา เพื่อให้นักศึกษาของภาควิชาได้ทราบ ซึ่งทางบริษัทเป็นผู้จัดทำให้ ฟรี !
2. ติดโลโก้ Twoplus 3D Printing Education Partner ในเว็บไซต์ของภาควิชา และ/หรือ คณะ และ/หรือ มหาวิทยาลัย

หากสถานศึกษา ภาควิชา สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อ บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด 0 2513 7495

 

คุณตามตะวัน โคตรเมือง (ตาม)