Software

Hardware


 5D BIM
  • Outsourcing 
  • 5D BIM 

การก่อสร้างสมัยใหม่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารและควบคุมการทำงานให้ได้ก่อนปัญหาจะเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลเสียให้กับโครงการ ทำให้ล่าช้า ด้อยคุณภาพ และ มีงบประมาณเกินกว่าที่กำหนด

การก่อสร้างแบบ 5D BIM เป็นการช่วยให้เจ้าของโครงการ หรือ ผู้รับเหมาก่อสร้าง เห็นปัญหาได้ก่อนปัญหาจะเกิด โดยการสร้างอาคารเป็น 3 มิติ ทั้งงานสถาปัตยกรรม (Architecture) วิศวกรรมโครงสร้าง (Structure) และ วิศวกรรมงานระบบอาคาร(MEP) แล้วทำไปตรวจสอบคุณภาพแบบก่อสร้างว่าขัดแย้งกันที่ไหนอย่างไร นำไปประมาณราคาก่อสร้างได้จาก 3D BIM โดยออกมาเป็นค่าแรงงาน ค่าวัสดุ โดยกำหนดเปอร์เซ็นต์เสียเศษได้เอง ทำให้ได้ความแม่นยำสูง และตรวจสอบย้อนกลับได้ แล้วนำปริมาณงานที่ได้ไปวางแผนงานได้ทันทีและต่อเนื่องทำให้ได้แผนงานที่แน่นอน แม่นยำ มีประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็ว หากมีการแก้ไขแบบ ก็จะได้แผนงานใหม่ได้ง่าย ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ต้นทุนอาคารได้ขณะทำการออกแบบ

ซึ่งเรามีเทคโนโลยีที่ทำ 5D โดยเฉพาะที่ทำให้ท่านไม่ต้องเสียเงินซื้อโปรแกรม และ ต้องจัดทีมงานเองขึ้นมาใหม่ ซึ่งเสี่ยงในการทำงานล้มเหลว เพราะขาดความเข้าใจในระยะเวลาอันสั้น ทูพลัส ซอฟท์ ได้จัดทำโครงการ 5D Construction มานาน รู้และเข้าใจปัญหาเป็นอย่างดี

หากท่านสนใจต้องการให้ทางเราจัดทำให้กับท่านในระยะเริ่มต้น เพื่อให้องค์กรของท่านทำงานได้รวดเร็วขึ้น กรุณาติดต่อกับฝ่ายโครงการเราได้ครับ