Software

Hardware


  • Facilities Management  
  • ARCHIBUS  
  • ARCHIBUS FAC-O-TOR

ARCHIBUS FAC-O-TOR

โปรแกรมบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกองค์กร (Facilities Management) รุ่นขนาดกลาง ที่เหมาะกับผู้ใช้งานที่มีพื้นที่อาคารไม่เกิน 46,000 ตร.ม. และได้ใช้กันเกือบทุกโมดูลของโปรแกรม สามารถที่จะขยายขึ้นไปเป็นรุ่น Enterprise ได้ภายหลัง โดยไม่ต้องเสียเวลาสร้างข้อมูลใหม่

  •
  •
  •
  •
  •
  •
  •
  •
  •
  •
  •
  •
  •
 
Control time, spending and processes

  •
นำข้อมูลเข้าและส่งออกกับโปรแกรม Microsoft Office ได้ เช่น Excel®, Word® และ Visio®
  •
ส่งจดหมายรายงานถึงผู้ร่วมงานอื่นๆ ได้ง่าย โดยผ่าน Adobe Acrobat®
  •
เชื่อมโยงข้อมูลกับแปลนพื้นอาคารด้วยไฟล์ AutoCAD® สำหรับการเขียนแบบและสร้างสัญลักษณ์
 
Boost Productinvity

  •
สามารถทำงานด้วยมาตรฐานการทำงานที่ดี (Best Practices Methodologies)
  •
มีรายงานที่สร้างไว้แล้วให้เลือกใช้ได้ทันทีหลายพันรายงาน
  •
สามารถขยายไปยังโปรแกรมรุ่น Enterprise edition หากมีจำนวนที่มากขึ้น
  • Contact Us
    0 2513 7495