Software

Hardware


 ARCHIBUS
  • Facilities Management 
  • ARCHIBUS 


รับจัดทำ Outsourcing การบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกองค์กร

การบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสะท้อนต้นทุนการดำเนินการให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นตลอดเวลา ซึ่งมีการแบ่งเป็นส่วน คือ Capital Based และ Non Capital Based

Capital Based ประกอบด้วยต้นทุนในการทำงานโดยตรง เช่น ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าบริหาร ค่าไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งหมวดนี้จะใช้โปรแกรม ERP หรือ บัญชี เป็นตัวเก็บข้อมูลสังเคราะห์ข้อมูล

Non Capital Based ประกอบด้วยที่ดิน อาคาร เครื่องมือ เครื่องจักร และ ขบวนการทำงานในแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ซึ่งหมวดนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองเห็นสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นภาพ หรือแบบแปลนอาคาร ทำให้การบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกองค์กร ต้องใช้ความรู้จากเจ้าหน้าที่หลากหลายวิชาชีพด้วยกัน คือ นักบริหาร นักบัญชี สถาปนิก ผู้ใช้งานในแต่ละแผนก และ ฝ่าย IT ซึ่งทำให้ค่อนข้างยุ่งยากหรือใช้เวลาค่อนข้างมากในการจัดทำให้ใช้งานได้

ทูพลัส ซอฟท์ จึงเปิดบริหารการรับจัดทำ Outsourcing แบบครบวงจรให้กับองค์กรขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ง่ายเลย โดยเรารับทำตั้งแต่การนำเอาแบบแปลนอาคารเข้าไปในระบบ หรือทำการสำรวจแบบแปลนอาคาร ณ สถานที่จริง เพื่อให้ตรงกับสภาพอาคารจริง นำเฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้เข้าไปในระบบ ทำการออกแบบรายงานที่จำเป็นในการทำงาน การจัดอบรมการใช้งานให้กับทีมงานของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง ทำให้ลูกค้าได้งานที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงในการดำเนินการเอง และหาพนักงานมาฝึกอบรมเอง

โดย ทูพลัส ซอฟท์ฯ สามารถให้บริการเป็นรายองค์กร เป็นสัญญารายปี (Annual Contract) เพื่อให้องค์กรนำไปหักค่าใช้จ่ายได้ และประเมินผลงานได้โดยตรง
หากท่านสนใจ กรุณาติดต่อ ทูพลัส ซอฟท์ ฝ่าย Outsourcing ได้ วันนี้ !