Software

Hardware


  • Facilities Management  
  • ARCHIBUS  
  • ARCHIBUS

ARCHIBUS Facilities Management Solution
ARCHIBUS เป็นซอฟท์แวร์โซลูชั่นสำหรับการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกองค์กร (Total Infrastructure and Facilities Management) อันดับหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์แรกของโลก ด้าน Facilities Management และมีสัดส่วนการตลาดกว่า 78% ซึ่งมีการใช้งานกว่า 130 ประเทศ ซึ่งมีรายได้กว่า 55,000 ล้านบาทต่อปี

สิ่งอำนวยความสะดวกองค์กร (Facilities Management) คืออะไร ที่ดิน อาคาร เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลขององค์กร เช่น ที่จอดรถยนต์ พื้นที่ รถยนต์ ลิฟท์ เป็นต้น

โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้านการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวก ARCHIBUS จะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูง สามารถมองเห็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่แท้จริงของการทำงาน ซึ่งทำให้ผู้บริหารสามารถวางแผน ปรับเปลี่ยนทรัพยากรขององค์กรให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงได้ง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ

ด้วยการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการทำงาน ซึ่งเก็บอยู่ในรูปแบบของฐานข้อมูล (Database) กับแบบแปลนอาคาร (DWG Floor Plan/ 3D BIM) / แผนที่ GIS เพื่อให้สามารถทำการค้นหา วิเคราะห์ รายงานได้ตามรูปแบบที่ต้องการได้ง่ายแบบ Realtime

โปรแกรม ARCHIBUS แบ่งเป็น 3 รุ่น คือ Express, Fac-O-tor และ Enterprise ตามขนาดการใช้งานของผู้ใช้งาน โดยโปรแกรมจะสามารถให้ผู้ใช้งานเลือกโปรแกรมฐานข้อมูลได้ทั้ง Sybase, MS SQL, Oracle และรุ่น Web Central เพื่อให้ทำงานผ่านอินเตอร์เน็ตได้แบบ Realtime ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลกับระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ชั้นนำได้ เช่น SAP, Oracle, JD Edwards

การบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกองค์กร (Facilities Management) สามารถช่วยให้ประหยัดเงินได้มากกว่า 34% (ข้อมูลจากสมาคม IFMA) ซึ่งจากการสำรวจพบว่ากว่า 50% ขององค์กรไม่ได้ถูกใช้ และงบประมาณของสิ่งอำนวยความสะดวกองค์กรจะมีมูลค่ากว่า 35% ของทรัพย์สินทั้งหมดขององค์กร และ 10 % ของรายได้ ในแต่ละปีจะนำมาจ่ายในการซ่อมบำรุง และดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกองค์กรหลายต่อหลายครั้งที่ ทูพลัส ซอฟท์ฯ นำเสนอให้กับลูกค้าที่ติดต่อเรื่องโปรแกรมการบริหารอาคาร หรือ FM โดยมักจะไปเปรียบเทียบกับโปรแกรมขนาดเล็กๆ หรือเพียงแค่ราคาถูก ทำให้ลูกค้ามักตัดสินใจไปซื้อหรือลงทุนกับโปรแกรมเหล่านั้น แต่สุดท้ายก็ใช้งานไม่ได้ ซึ่งมีทั้ง บริษัทผู้พัฒนาโปรแกรมขาดทุน ทำให้เลิกธุรกิจไป หรือถูกบริษัทอื่นซื้อไปแล้วไม่พัฒนาต่อ สุดท้ายก็เกิดความกลัวกับการต้องลงทุนใหม่ในเรื่องที่เคยรู้จักแล้ว ความรู้ด้านการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกองค์กร หรือ FM (Facilities Management) ไม่ใช่แค่การดูแลและซ่อมบำรุงอาคารเหมือนกับที่เราเข้าใจ แต่เป็นการช่วยให้องค์กรได้ใช้งานกับสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับองค์กร ทำงานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ผู้บริหารได้ข้อมูลต้นทุนในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก (ที่ดิน อาคาร เครื่องมือ คอมพิวเตอร์) ไปใช้ในการบริหารองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยข้อมูลที่แม่นยำ และทันสมัย

ARCHIBUS เป็นโซลูชั่นที่ ทูพลัส ซอฟท์ มั่นใจถึงความประหยัด และคุ้มค่าในการลงทุน ทำให้ลูกค้าไม่ต้องเสี่ยงกับการใช้โปรแกรมไม่ได้มาตรฐาน หรือมีขนาดเล็กเกินไป ไม่สามารถขยายตัวตามองค์กรได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ลงทุนสูงมากจนเกินไป สามารถให้ลูกค้าเลือกใช้รุ่นใหญ่ได้ภายหลัง โดยใช้ข้อมูลเดิม (Scalable) ข้อมูลด้านล่างเป็นข้อมูลให้ท่านได้พิจารณาในด้านความน่าเชื่อถือที่ท่านต้องลงทุน เสียเวลาในการต้องอบรมพนักงาน เทคโนโลยี (Technology) ที่โปรแกรมมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคปัจจุบัน แทนการซื้อเทคโนโลยีตกรุ่นไปแล้วมาใช้ และความสามารถของโปรแกรมที่จะช่วยให้ท่านทำงานได้ดีขึ้น รวดเร็วขึ้น ค้นหาง่ายขึ้น แสดงรายงานที่ถูกต้อง

ความน่าเชื่อถือ

  •
เป็นโปรแกรมแรกของโลก ของการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกองค์กร (Facilities Managemen) กว่า 30 ปี
  •
เป็นโปรแกรมที่มีจำนวนโซลูชั่นที่มากที่สุดในโลก
  •
มีลูกค้าใช้งานกับระบบนี้มากที่สุดในโลก หรือมีสัดส่วนทางการตลาดทั่วโลกกว่า 72%
  •
บริหารอาคารกว่า 5,000,000 อาคารทั่วโลก ผู้ใช้กว่า 4,000,000 คน
  •
มีองค์กรข้ามชาติขนาดใหญ่ของโลกใช้กว่า 16,000 องค์กร ที่ใช้บริหารทรัพย์สินทั่วโลก
  •
มีความมั่นคงสูง เนื่องจากมียอดขายกว่า 1,900,000,000 USD ต่อปี หรือเกือบ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 65,000 ล้านบาทต่อปี
  •
พัฒนาจากบริษัทในสหรัฐอเมริกา
  •
มีตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ
  •
มีศูนย์อบรมการใช้โปรแกรมทั่วโลก
 
เทคโนโลยี
  •
ทำงานผ่านเว็บเบส (Web Based Application)
  •
ทำงานร่วมกับโปรแกรม CAD ที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก (AutoCAD, Revit)
  •
รองรับการทำงานด้วยเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) และ GIS
  •
สามารถใช้โปรแกรมบริหารฐานข้อมูลได้หลากหลาย : Oracle, MS SQL, Sybase
  •
มีตัวต่อเชื่อมกับระบบ ERP, MRP ได้อยู่แล้ว เช่น Oracle Financial, SAP
  •
มีระบบต่อเชื่อมกับระบบฮาร์ดแวร์อยู่แล้ว เช่น SCADA, Building Automation System (BAS)
 
ความสามารถของโปรแกรม
  •
ผู้ใช้สามารถปรับแก้หลักการคำนวณของซอฟท์แวร์ได้เอง (Authoring Version) ซึ่งหากปรับแก้ให้เข้ากับการทำงานขององค์กร และหน่วยงานราชการไทยไม่ได้ก็ทำให้เสียประโยชน์มาก
  •
หน้าจอของผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถปรับแก้ได้ เพื่อให้ง่ายในการใช้งานแต่ละคน แต่ละหน้าที่ หลีกเลี่ยงการเห็นหน้าจอมากๆ ทำให้ใช้งานยาก
  •
โปรแกรมพร้อมองค์ความรู้ในการทำงาน (Best Practice) ซึ่งผ่านการใช้งานกันทั่วโลก ทำให้องค์กรมีระบบการทำงานเป็นสากล ซึ่งยากในการเขียนด้วยองค์กรขนาดเล็ก
  •
ผู้ใช้งานสามารถเลือกสร้างรายงาน (Reporting) ได้เองตามการต้องการใช้งาน ทำให้ได้ข้อมูลที่ตนเองต้องการได้ง่าย และตรงประเด็น
  •
โปรแกรม ARCHIBUS มีโมดูลใช้งานในหลายระดับ ตั้งแต่ การทดลองใช้งานจริง ทำงานกับองค์กรเล็กๆ จนถึงการทำงานในระดับองค์กร
  •
มีโมดูลการใช้งานมากที่สุดในโลกกว่า 31 โมดูล ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ทันที และขยายตัวภายหลังก็ได้ ทำให้ไม่ต้องเสียเงินมากในการพัฒนาโปรแกรมเอง
  •
มีผู้พัฒนาโปรแกรมเสริม (Add on) เป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่ต้องลงทุนไปพัฒนาเอง ซึ่งเสี่ยง และลงทุนสูง
 
หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามกับทีม ARCHIBUS ของเราได้
4,000,000+ Enterprise and Web users
16,000+ client sites
5,000,000+ properties managed by users
16 Billion+ square feet managed by users
250,000+ new users expected in the next year
25+ years of industry experience
1,600+ ARCHIBUS Business Partners
24+ language options

  • Contact Us
    0 2513 7495