Software

Hardware


  • Engineering 
  • Forum 8 
  • Applications

Applications

ภาพจำลองการเกิดฝนตกและเกิดน้ำท่วมชุมชน
โปรแกรม UC win/Road สามารถวางแผนป้องกันการเกิดน้ำท่วมได้ โดยใช้งานร่วมกับโปรแกรมวิเคราะห์น้ำท่วม ทำให้มองเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ว่าหากมีปริมาณน้ำขึ้น หรือฝนตกเท่าไร จะทำให้บริเวณใดเกิดน้ำท่วม ทำให้สามารถวางแผนป้องกันได้อย่างรัดกุม และมีประสิทธิภาพ

สามารถใช้โปรแกรม Exodus ในการจำลองการเกิดเพลิงไหม้และการอพยพคนหนีไฟจากอาคาร เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งทำให้วางแผนการอพยพคนได้อย่างรัดกุม และทำให้ผู้ใช้อาคารเกิดความปลอดภัยโปรแกรม UC win/Road สามารถนำมาจำลองการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้เป็นอย่างดี เพื่อการลดอุบัติเหตุการเกิดรถยนต์ชนกัน เพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งหน่วยงานด้านการป้องกันอุบัติเหตุได้นำไปใช้แล้วได้ผลลัพธ์เป็นอย่างดี

สามารถใช้ UC win/Road ทำการจำลองการก่อสร้างและเมือง ในแต่ละช่วงๆ เพื่อให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ได้เข้าใจง่าย

โปรแกรม UC win/Road สามารถนำมาออกแบบถนน เพื่อศึกษาผลกระทบก่อน เมื่อออกแบบได้แล้วสามารถจำลองดูเป็นภาพเสมือนจริง หากผ่านงบประมาณก็สามารถที่จะส่งข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปยังโปรแกรมออกแบบวิศวกรรมโยธา เพื่อทำการออกแบบ และเขียนแบบรายละเอียดได้ต่อ โดยไม่ต้องเสียเวลา