Software

Hardware


 Carbon Scatter
  • Carbon Scatter 


 

 

 

 

 

 

 

Carbon Scatter  โปรแกรมเสริมสำหรับสร้างต้นไม้ภาพ 3 มิติ

 

Carbon Scatter เป็นโปรแกรมเสริม(Plug Ins) กับโปรแกรม 3D เช่น 3ds Max, Maya or Cinema4D เป็นต้น สำหรับการสร้างต้นไม้จำนวนมาก

และยังทำงานร่วมกับโปรแกรม Vue ซึ่งการสร้างต้นไม้สามารถกำหนดให้มีขนาดและประเภทพันธุ์ไม้แตกต่างกัน ซึ่ง Carbon Scatter ทำให้สร้างภาพวิวที่เป็นป่า หรือ ต้นไม้จำนวนมากได้ง่าย รวดเร็วในการ Rendering

ภาพขณะการใช้งานโปรแกรม Carbon Scatter

 

 

 

 
   


  • Contact Us
    0 2513 7495