Software

Hardware


  • Engineering 
  • ADAPT 
  • ETABS Integration

ETABS Integration โปรแกรม ETAB ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร
สำหรับผู้ใช้โปรแกรม ETAB ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร ท่านสามารถเชื่อมโยงข้อมูลส่งแรงกระทำทางด้านข้างจากโปรแกรมเข้ามายังโปรแกรม ADAPT เพื่อทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบพื้นอาคารอย่างละเอียดได้ หรือ เพื่อออกแบบพื้นคอนกรีตอัดแรง (Post-Tension) โดยเข้าทางโปรแกรม ADAPT Builder หรือ เข้ามายังโปรแกรม ADAPT-Floor Pro หรือ MAT โดยการ Import เข้ามาในโปรแกรม ADAPT
  • Contact Us
    0 2513 7495