Software

Hardware


 FrameCAD Factory
  • FrameCAD Factory 

FrameCAD Factory
 

FrameCAD Factory โปรแกรมควบคุมเครื่องจักรที่ทันสมัยที่ขับเคลื่อนอุปกรณ์การผลิต เครื่องจักร Framemaster และเป็นหัวใจของขั้นตอนการผลิตที่เป็นอัตโนมัติ โปรแกรม FrameCAD Factory ถูกรวมกับโปรแกรม FrameCAD Detailer เพื่อทำการผลิตอย่างอัตโนมัติของรายละเอียดการออกแบบการสร้าง

ทุกสิ่งทุกอย่างจากการบริการ เจาะรู โครงถัก (Truss) คาน ตง (Joists) โครง Studs และโครง Blocking ทั้งหมดถูกตัดตามยาวและถูกบากเพื่อพร้อมสำหรับการประกอบที่โรงงานเป็นโครง panel หรือประกอบที่หน้างานก็ได้ โปรแกรม FrameCAD Factory ยังจัดการระบบการพิมพ์แบบหัวคู่บนเครื่องจักร FrameMaster เพื่อให้แน่ใจได้ว่าทุกๆ ชิ้นส่วนถูกระบุเพื่อความถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็วในการประกอบ

โปรแกรม FrameCAD Factory มีความสามารถทางเครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ต เป็นคุณลักษณะเด่นที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการผลิต และตรวจสอบควบคุมจากระยะไกล

  •
อัตราการผลิตที่ถูกต้องแม่นยำ
  •
ตารางการบำรุงรักษา
  •
อัตราการสูญเสียทางการผลิต
  •
แผนโครงการ
  •
การแสดงภาพของโครง panel
  •
ระบบเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการเครื่องจักรหลายส่วนในโรงงาน
  •
วิเคราะห์ปัญหาจากระยะไกล
  •
ตารางหมายกำหนดการของงานและการผลิตที่เป็นอัตโนมัติ
 
โปรแกรม FRAMECAD Factory ใช้เป็นชุดมาตรฐานของโซลูชั่น FrameCAD เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและลงตัว เข้าสู่เครื่องจักร FrameMaster ได้เป็นอย่างดี  • Contact Us
    0 2513 7495