Software

Hardware


 • Construction 
 • Vico Office  
 • VICO

VICO โปรแกรมโซลูชั่นการก่อสร้าง 5 มิติ
Vico Software เป็นซอฟท์แวร์ 5D Construction แรกของโลกที่ถูกพัฒนาขึ้น โดย Vico Software, Inc., USA. (Vico = Virtual Construction) ที่ช่วยให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง (General Contractor) ผู้รับเหมาช่วง (Subcontractor) ที่ปรึกษาโครงการ (Project Consultant) เจ้าของโครงการ (Project Owner) หรือแม้กระทั่งสถาปนิก วิศวกร ผู้ออกแบบ ได้ประโยชน์สูงสุดในการใช้เทคโนโลยีการโมเดลรายละเอียดอาคาร หรือ BIM (Building Information Modeling)

โดยการนำเอาโมเดลอาคาร 3 มิติ ที่ถูกสร้างด้วยโปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมชั้นนำ (Revit, Tekla, 3D DWG, Google Sketchup, ArchiCAD, IFC, CAD DUCT) มาตรวจสอบความถูกต้องของโมเดลอาคาร (Crash Detection) ลดการผิดพลาดจากการเขียนแบบออกแบบผิดพลาด โดยเฉพาะที่สร้างโมเดลมาจากหลายโปรแกรม หลายคนทำงาน ซึ่งการเขียนแบบขัดแย้งเป็นสาเหตุหลักในการก่อสร้างล่าช้า

โปรแกรมประมาณราคาของ Vico Estimating สามารถที่จะถอดปริมาณวัสดุ และแรงงานจากโมเดลอาคารได้อย่างละเอียด (ตามความต้องการของผู้ใช้งาน) ซึ่งเรียกการประมาณราคาแบบนี้ว่า Model Based Estimating ซึ่งมีความแม่นยำ รวดเร็ว และตรวจสอบได้ง่าย โดยการประมาณราคายังสามารถดึงราคาค่าแรง ค่าวัสดุต่างๆ จาก Excel ได้

โปรแกรม Cost Explorer จะนำเอาต้นทุนต่างๆ ที่ถอดออกมาได้ ทำการวิเคราะห์ต้นทุนอย่างละเอียด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างภายหลัง โปรแกรมสามารถแจ้งให้ทราบถึงส่วนที่เปลี่ยนแปลงในรูปแบบกราฟฟิก และรายการต่างๆ อย่างละเอียด

โปรแกรมย่อยใน Vico สามารถนำข้อมูลจำนวนวัสดุและโซนการทำงานไปวางแผนงานก่อสร้างที่เรียกว่า Flowline หรือ Location Based ทำให้สามารถทำงานวางแผนได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ สามารถมองเห็นส่วนทำงานที่ขัดแย้งได้ในกราฟทันที ทำให้แก้ไขได้ง่าย รวดเร็ว และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูง
โดยสามารถลดเวลาในการก่อสร้างลงได้ถึง 10% โดยใช้ทรัพยากร แรงงาน และเครื่องมือเท่าเดิม

โปรแกรมวางแผนงานสามารถจำลองการก่อสร้างให้มองเห็นเสมือนการก่อสร้างจริงได้ทันที หรือที่เรียกกว่า 4D (3D+Time) เพื่อให้นำเสนองานก่อสร้างให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจได้ง่าย รวมถึงเจ้าของโครงการนำเสนอให้กับลูกค้าโครงการดูได้

โปรแกรม VICO Office เป็นการนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยให้การก่อสร้างทำงานได้อย่างแม่นยำ       ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดแรงงาน และค่าใช้จ่ายลงได้มาก ทั้งลดการผิดพลาดจากการทำงานล่าช้า เพิ่มประสิทธิภาพที่ทำให้สามารถก่อสร้างได้เสร็จเร็วขึ้น ทำให้ลดค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อม เพิ่มชื่อเสียง
ของบริษัทในการทำงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น


โปรแกรม Vico Software เป็นโปรแกรมในระดับองค์กร (Enterprise) สามารถทำงานพร้อมกันหลายๆ คนได้ในฐานข้อมูลเดียวกัน สามารถใช้เป็นโซลูชั่นของ Vico Office หรือ
ใช้งานแต่ละโปรแกรมย่อยแบบเดี่ยวๆ ได้ โดยไม่ต้องใช้งานร่วมกัน และหากต้องการขยายให้ทำงานร่วมกันภายหลังก็สามารถทำได้ทันที
 ทูพลัส ซอฟท์ รับอบรม จัดทำ Implementation, Outsourcing และถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) การก่อสร้างแบบ 5D Construction BIM ด้วย VICO Office สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทสถาปนิกวิศวกรผู้ออกแบบมืออาชีพ


2D DRAWING
 • • แบบก่อสร้างอาคาร 2 มิติ (Construction Drawing)
 • • เป็นเอกสารที่จัดส่งให้กับทางเรา (ในกรณีทำงานแบบ
 •   2 มิติ)

 •  
  DRAWING COMPARISION
 • • การตรวจสอบเปรียบเทียบแบบก่อสร้าง (Construction
 •   Drawing) 2 มิติ ที่ได้รับมาใหม่แต่ละ version ว่ามีจุดใด
 •   เพิ่มเติม ลบออก หรือระยะเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะได้ไม่
 •   ต้องทำงานผิดแบบ
 •  
  ARCHITECTURAL
  BIM
  STRUCTURAL
  BIM
  MEP
  BIM
 • • โมเดลสถาปัตยกรรม 3 มิติ
 • • โมเดลโครงสร้างอาคาร 3 มิติ
 • • โมเดลงานระบบอาคาร 3 มิติ
 •  
  CRASH DETECTION
 • • ตรวจสอบหาจุดออกแบบขัดแย้งกันจาก 3 ระบบโมเดล
 •  
  PROJECT COORDINATION
 • • การเคลียร์แบบก่อสร้างทั้ง 3 ระบบให้อยู่ในไฟล์เดียวกัน
 •   (DWG) โดยแยก Layer เพื่อที่จะได้สรุปแบบให้มีระยะ
 •   พิกัดที่ถูกต้อง
 •  
  ARCHITECTURAL
  &
  STRUCTURAL ESTIMATING
  MEP
  ESTIMATING
 • • การประมาณราคางานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม
 •   โครงสร้าง โดยการถอดปริมาณงานจากโมเดลอาคารและ
 •   นำฐานข้อมูล ราคาวัสดุแรงงานจาก Excel
 • • การประมาณราคางานระบบอาคาร (เครื่องกล ไฟฟ้า ท่อ)

 •  
  PROJECT COST ANALYSIS
 • • การวิเคราะห์ต้นทุนการก่อสร้างจากโมเดลอาคาร และ
 •   เปรียบเทียบต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปจากการพัฒนาแบบ
 •   เพิ่ม
 •  
  PROJECT SCHEDULING
  (Flowline)
 • • การวางแผนงานก่อสร้างด้วย Flowline โดยการนำข้อมูล
 •   จำนวนปริมาณงานและแรงงานมาจากการประมาณราคา
 •   โดยตรง
 •  
  PROJECT 4D ANIMATION
 • • การจำลองการก่อสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวจากแผนงาน
 •   ก่อสร้าง เพื่อวิเคราะห์การก่อสร้าง เพื่อลดการขัดแย้ง
 •   ระหว่างการทำงาน ตลอดจนเป็นการนำเสนอลูกค้า และ
 •   ประชาสัมพันธ์โครงการ
 •  

  สนใจรายละเอียดติดต่อ ฝ่ายขาย 5D Construction BIM ทูพลัส ซอฟท์ ได้ค่ะ

  • Contact Us
   0 2513 7495