Software

Hardware


  • Construction 
  • Vico Office  
  • Vico Constructionability Manager

Vico Constructionability Manager
การโมเดลอาคาร 3 มิติ ด้วยเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) โดยเฉพาะอาคารที่มีขนาดใหญ่ ซับซ้อน โดยเฉพาะทีมทำงานหลายทีม เช่น งานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และงานระบบอาคาร (MEP) ทำให้มีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย อันเนื่องจากระบบพิกัดแตกต่างกัน การตรวจสอบแบบที่ขัดแย้งกันเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะหากตรวจพบระหว่างการก่อสร้าง ทำให้ต้องแก้ไขงานก่อสร้างใหม่ ในบางกรณีการแก้ไขทำให้คุณภาพงานก่อสร้างต่ำลง ทำให้ต้องใช้เวลาทำงานมากกว่าเดิม และแน่นอนต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น

โปรแกรม Vico Constructionability Manager เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้การตรวจสอบความถูกต้องที่ต้องใช้เวลามาก และค่าใช้จ่ายสูง กลายเป็นเรื่องง่ายๆ สามารถเปิดไฟล์ต่างตระกูลกัน เช่น Revit, Tekla, ArchiCAD ได้ในพร้อมๆ กัน เช่น โมเดลสถาปัตยกรรม โมเดลท่อ เป็นต้น โปรแกรมสามารถตรวจสอบได้อัตโนมัติ พร้อมแสดงรายงาน (crash detection report) ด้วยเวลาอันรวดเร็ว

โปรแกรม Vico Constructionability Manager ช่วยให้สถาปนิกโครงการสามารถตรวจสอบความผิดพลาด ขัดแย้งของโมเดลที่มาจากหลายคน หลากหลายทีมได้ง่ายโดยอัตโนมัติ ลดเวลาในการตรวจสอบด้วยทีมงานลง ทำให้สามารถวางแผนแก้ไขได้ทันที ซึ่งโปรแกรมสามารถออกรายงาน (report) สรุปได้อัตโนมัติ โดยการจัดกลุ่ม จัดลำดับของการแก้ไขได้ง่าย พร้อมสามารถทำเครื่องหมายความเห็นในโปรแกรมของแต่ละหมวด เพื่อให้ง่ายในการติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขแบบ

โปรแกรมช่วยให้ท่านตรวจสอบงานออกแบบได้อัตโนมัติ แสดงรายงานที่เป็นประโชยน์ เพื่อให้ง่ายในการประสานงานระหว่างทีมงานที่เกี่ยวของ ทำให้งานออกแบบมีคุณภาพ แม่นยำ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


Vico Office Constructuability Manager ทำให้คุณ :
  •
เปิดไฟล์ BIM จากหลากหลายโปรแกรมในโครงการตรวจสอบเดียวกัน
  •
สามารถตั้งค่าการตรวจสอบของแต่ละผู้ใช้ได้
  •
สามารถตรวจสอบโมเดลที่ขัดแย้งกันได้หลากหลายมุมมอง เพิ่มการทำเครื่องหมาย และทำ redline
  •
สามารถจัดลำดับ จัดกลุ่มของข้อมูล ข้อมูลที่ขัดแย้งกัน เพื่อให้จับประเด็นการแก้ไขปัญหาได้ง่าย
  •
สามารถสร้างรายงานการวิเคราะห์ความสามารถในการก่อสร้างได้เอง และแสดงภาพ 3 มิติ อยู่ด้านข้าง ทำให้เข้าใจได้ง่าย
  •
สามารถใช้พิกัดในโมเดลอาคาร สำหรับการประมาณราคาก่อสร้าง การวางแผน 4 มิติ และการประมาณราคาการก่อสร้างแบบ 5 มิติ
 
ข่าวดี ทูพลัส ซอฟท์ฯ เตรียมเปิดบริการใหม่ให้กับท่านในการตรวจสอบแบบ Crash Detection กับโครงการของท่าน หากท่านสนใจ สามารถติดต่อกับฝ่ายขายได้

  • Contact Us
    0 2513 7495