Software

Hardware


  • Construction 
  • Vico Office  
  • Vico Office 4D Manager

Vico Office 4D Manager โมดูลการจำลองการก่อสร้างแบบเคลื่อนไหว
 Vico Office 4D Manager™ เป็นโมดูลท้ายสุดของโซลูชั่นการก่อสร้างแบบ 5D Construction เป็นการจำลองการก่อสร้างเสมือนจริง โดยการนำเอาข้อมูลจากการวางแผนงานมาจากโมดูล Vico Office Schedule Planner ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้มองเห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ลดความขัดแย้งหรือผิดพลาดจากการทำงานลง

สามารถใช้งานกับโมดูลนี้ได้ง่ายแทบจะทันที เพราะเป็นการดึงเอาโมเดล 3 มิติมาจากโปรแกรมอื่น เอาเวลาการทำงานแต่ละโซน หรือรายละเอียดการก่อสร้างมาจากโมดูล Schedule Planner ทำให้แม่นยำ ไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้การสร้างภาพเคลื่อนไหวจากโปรแกรมอื่นๆ และง่ายในการแก้ไข หากขั้นตอนการทำงานผิดพลาด หรือเวลาการทำงานนานขึ้น ก็สามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลจากโมดูลอื่น Vico Office 4D Manager จะทำการแสดงภาพให้ใหม่ได้ทันที

Vico Office 4D Manager สามารถใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันได้ เช่น
  •
การประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าโครงการ
  •
ทำประชาวิจารณ์ได้ง่าย
  •
ใช้เป็นจุดขายในการทำโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ ว่าเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์แรกของไทย เป็นต้น
  •
ใช้เป็นการอธิบายขั้นตอนการทำงานให้กับผู้เกี่ยวข้องหลายๆ ทีมที่เกี่ยวข้องได้ทราบ หากการคิดเห็นไม่ตรงกัน ทำให้สามารถแก้ไขขั้นตอนการทำงานได้ง่าย
  •
ใช้เป็นการอธิบายขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจได้ง่ายขึ้น ป้องกันการเข้าใจผิดในการอธิบายปากเปล่า

  • Contact Us
    0 2513 7495