Software

Hardware


  • Construction 
  • Vico Office  
  • Vico Office Cost Explorer

Vico Office Cost Explorer
Vico Cost Explorer™ เป็นโมดูลที่ช่วยให้ท่านสามารถติดตามงบประมาณโครงการว่าเป็นส่วนใด กี่เปอร์เซ็นต์ เช่น งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบอาคาร สามารถมองเห็นต้นทุนแต่ละชิ้นส่วนของอาคารเป็นกราฟฟิก หรือบอกราคาทันทีที่ท่านเอาเม้าส์คลิกที่ชิ้นส่วนอาคารที่ท่านต้องการทราบ ทำให้ผู้บริหาร หรือผู้ที่รับผิดชอบเรื่องต้นทุนการออกแบบก่อสร้างได้เข้าใจได้แบบง่ายๆ และทันทีพร้อมกันกับสถาปนิก วิศวกรออกแบบ ทำการออกแบบเสร็จ

หากมีการเพิ่มลดงานอาคาร โดยส่งแบบก่อสร้างเป็นครั้งที่ 2 โมดูลนี้จะทำการเปรียบเทียบให้ท่านเห็นได้ทันทีเป็นกราฟฟิก ทำให้ท่านเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว อย่างที่ท่านไม่สามารถทำได้มาก่อน ท่านยังสามารถกำหนดสีที่แสดงว่า หากเกินกว่าต้นทุนเดิม กี่เปอร์เซ็นต์ เช่น มากกว่า 120% ให้เป็นสีแดง หากเป็น 100-120 % ให้เป็นสีเขียว เป็นต้น

โดยแสดงข้อมูลทั้งตัวเลขและโมเดล 3 มิติ ทั้งสองจอในหน้าเดียว ทำให้มองเห็นได้อย่างเด่นชัด และรวดเร็ว โดยท่านสามารถมองต้นทุนที่เกิน หรือขาดจากใบประมาณราคาได้ทุกรายการได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดาย

ทำให้ท่านสามารถตัดสินใจได้ง่าย รวดเร็ว และทันการณ์ ในการตัดสินใจ ตรวจสอบ ปรับปรุง หรือแก้ไขการออกแบบ
Vico Cost Explorer ทำให้ท่านสามารถ :
  •
มองเห็นภาพต้นทุนโครงการบนโมเดลอาคาร 3 มิติ ซึ่งทำให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าใจได้ง่าย และรวดเร็ว
  •
ทำให้ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้บริหาร มองเห็นรายละเอียดของต้นทุน และเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่าย
  •
ทำให้มองเห็นตำแหน่งต้นทุนที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ทันที จากส่วนใดของอาคาร ก็ทำให้ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ หรือสามารถแก้ไขการออกแบบได้ง่าย

  • Contact Us
    0 2513 7495