Software

Hardware


  • Construction 
  • Vico Office  
  • Vico Office Cost Planner

Vico Office Cost Planner
 
Vico Cost Planner™ เป็นโมดูลที่ช่วยให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของโครงการ และสถาปนิก สามารถสร้างงบประมาณตั้งแต่เริ่มโครงการ โดยการสร้างโมเดลอาคาร 3 มิติ แบบ Mass Study แล้วสร้างรายละเอียดอาคารมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ได้ต้นทุนค่าก่อสร้างที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นพร้อมๆ กัน ทำให้งบประมาณแม่นยำ ไม่บานปลาย

Vico Office Cost Planner ช่วยให้สถาปนิกออกแบบได้ใกล้เคียงงบประมาณมากที่สุด รับรู้ต้นทุนค่าก่อสร้างตลอดเวลาที่ออกแบบอาคาร โดยไม่เป็นการเพิ่มงาน หรือต้องมารับรู้ค่าก่อสร้างอีกที ตอนออกแบบเสร็จแล้ว ประมาณราคาทำให้ไม่ต้องกลับมาแก้ไข หรือทำให้งานมีปัญหา

เจ้าของโครงการสามารถติดตามงบประมาณค่าก่อสร้างได้ตลอดเวลา ในขณะที่สถาปนิกออกแบบ เพียงให้สถาปนิก วิศวกร ส่งโมเดลอาคารเข้ามา update อยู่เรื่อยๆ

บริษัทพัฒนาอสังริมทรัพย์ สามารถใช้โมดูลนี้ช่วยวิเคราะห์หาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดกับต้นทุนแบบ Value Engineering โดยอาจเปลี่ยนแปลงพื้นที่ วัสดุ หรือขบวนการทำงาน เพื่อให้ได้งบประมาณที่เหมาะสมกับโครงการ
Vico Cost Planner ทำให้คุณสามารถ :
  •
ทำให้คุณสามารถวางแผนต้นทุนโครงการ ตั้งแต่เกิดไอเดียโครงการ ที่ข้อมูลยังไม่มากจนถึง ก่อนการก่อสร้างอาคารจริง
  •
สร้างแผนต้นทุนโครงการได้จาก BIM
  •
สามารถเปรียบเทียบแผนต้นทุนต่างๆ กับแผนการใช้เงินตั้งแต่เริ่มโครงการได้
  •
เปลี่ยนจากการใช้ค่าก่อสร้างต่อตารางเมตร ด้วยการประมาณราคาแบบละเอียดในรูปแบบของ Uniformat หรือ CSI Masterformat เพื่อให้ใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด
  •
สามารถแสดงจำนวนปริมาณจำนวนเงินที่แตกต่างไปจากที่วางแผนไว้ในรูปแบบโมเดล 3 มิติ ทำให้ง่ายในการเข้าใจ

  • Contact Us
    0 2513 7495