Software

Hardware


  • Construction 
  • Vico Office  
  • Vico Office Production Controller

Vico Office Production Controller
Vico Office Production Controller โมดูลสำหรับการติดตามความก้าวหน้าโครงการ ว่าแต่ละงานเริ่มวันไหน ทำแล้วหรือยัง งานใดเสร็จแล้วบ้าง หรืองานไหนล่าช้ากว่าแผนงานไปกี่วัน โดยการแสดงเป็นสีในตารางเป็นกราฟในแผ่นเดียว ทำให้ง่ายในการติดตามความก้าวหน้า และสามารถ update งานได้อย่างรวดเร็ว

เหมาะสำหรับ : ทีมบริหารโครงการ วิศวกรสนาม ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายตรวจสอบปริมาณงาน (Quantity Surveyor)
Vico Office Production Controller ทำให้คุณสามารถ :
  •
ติดตามความก้าวหน้าของงานในสนาม
  •
เปรียบเทียบการทำงานจริงกับแผนงาน
  •
สามารถสร้างการจำลองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากเป็นแบบนี้
  •
ออกแบบแนวทางการแก้ไขต่างๆ ได้ ของปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ง่าย เช่น เพิ่มแรงงานมากขึ้น ให้เครื่องมือ หรือเพิ่ม หรือเปลี่ยนทีมผู้รับเหมาย่อย
  •
ดึงข้อมูลจากโปรแกรมหลัก Vico Office

  • Contact Us
    0 2513 7495