Software

Hardware


academic
  • About 
  • academic  
จดหมายจากผู้ปกครองนักศึกษาฝึกงาน
จดหมายจากผู้ปกครองนักศึกษาฝึกงาน
more
โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน (Twoplus Student Trainee Program)
โครงการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานจริง ระดับ ปวส. ปริญญาตรี โท ด้านการออกแบบ ก่อสร้าง วิศวกรรม สถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย สาขาการตลาด การบริหารธุรกิจ การขาย GIS การประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ E-commerce
more
Twoplus 5D Construction BIM Education Program
โครงการสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การก่อสร้าง สามารถได้ซื้อซอฟท์แวร์ชั้นนำของโลกในราคาพิเศษ พร้อมรับการอบรมการใช้งาน และ ทริปไปดูงานที่ USA ฟรี เพื่อนำความรู้ขั้นสูงมาสอนให้กับนักศึกษา เพื่อรองรับการทำงานประชาคมอาเชียน (AEC)
more
Twoplus Structural BIM Education Program
โครงการสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง ให้ได้ใช้ซอฟท์แวร์ ADAPT สำหรับงานวิเคราะห์และออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง (Post Tensioning) ทั้งอาคาร และ สะพาน ทุกโปรแกรมในราคาพิเศษสุด พร้อมการอบรมการใช้งาน และ ฟรี ทริปไปดูงานที่ประเทศอินเดีย และ สังเวชนียสถาน 4 แห่งของพระพุทธเจ้า เพื่อระลึกถึงความรู้ของพระองค์
more
Twoplus BIM Education Program
บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จัดโครงการส่งเสริมการศึกษาด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้สามารถใช้งานกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ การโมเดลรายละเอียดอาคาร (BIM- Building Information Modeling) ได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ เตรียมพร้อมการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน
more