Software

Hardware

บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด เปิดรับพนักงานใหม่
  • About 
  • บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด เปิดรับพนักงานใหม่  


รับสมัครนักศึกษา แบบสหกิจศึกษา เข้าฝึกงานสาขา > คอมพิวเตอร์สารสนเทศ > ออกแบบผลิตภัณฑ์ > วิศวกรรมเครื่องกล > สถาปัตยกรรมศาสตร์ > แมคาทรอนิกส์ > วิศวกรรมโยธา > การตลาด การขาย ออนไลน์ > มัลติมีเดีย > ศิลปกรรม เขียนภาพ ปั้น > บริหารธุรกิจ ควรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้คล่องในสาขา ที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ โดยนักศึกษาจะได้ทำงานจริง เพื่อได้รับประสบการณ์การทำงานที่แท้จริง สนใจติดต่อจดหมายสอบถามทางอีเมล์ info@twoplussoft.com ได้ค่ะ