Software

Hardware

อ.ชาติชาย สุภัควนิช


กราบเรียน ท่านสถาปนิก วิศวกร ที่ปรึกษาโครงการ เจ้าของโครงการ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้สนใจทุกท่าน

 

บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด เป็นบริษัทจัดจำหน่ายซอฟท์แวร์ชั้นนำของโลกสำหรับงานด้านการออกแบบก่อสร้างมากว่า 20 ปี เพื่อที่ต้องการสนับสนุนการทำงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการก่อสร้างให้สามารถใช้เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล


ซอฟท์แวร์ที่นำมาจัดจำหน่ายล้วนเป็นซอฟท์แวร์ชั้นนำของโลก ที่เป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ทำให้ผู้ใช้งานได้เปรียบในการทำงานร่วมกับองค์กรข้ามชาติ (International Firm) ได้ง่าย และซอฟท์แวร์รองรับการทำงานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ BIM (Building Information Modeling) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

 

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการแนะนำ อบรม ให้คำปรึกษา โซลูชั่นซอฟท์แวร์ด้านการก่อสร้างแบบครบวงจร ให้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าให้ได้ใช้ซอฟท์แวร์ชั้นนำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


ซึ่งทูพลัส ซอฟท์ฯ ต้องใคร่ขอขอบพระคุณลูกค้าหรือผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนธุรกิจของทูพลัส ซอฟท์ และบริษัทในเครือด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนับสนุนจากท่านตลอดไป

 

ซึ่งทูพลัส ซอฟท์ฯ ต้องใคร่ขอขอบพระคุณลูกค้าหรือผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้ความสนับสนุนธุรกิจของทูพลัส ซอฟท์ หรือบริษัทในเครือด้วยดีเสมอมา และผมในฐานะผู้บริหารระดับสูงของบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนับสนุนจากท่านตลอดไป

 

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

 

อ.ชาติชาย สุภัควนิช

 

ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด