Tilos

โปรแกรมการบริหารโครงการระดับองค์กร และ โครงการขนาดใหญ่ ปัจจุบัน Oracle Primavera P6 เป็นโปรแกรมมาตรฐานหรือพื้นฐานไปแล้วทั่วโลก ทูพลัส ซอฟท์ฯ ตัวแทนจำหน่ายมากว่า 24 ปี ขยายขีดความสามารถให้กับผู้ใช้งานให้กับ Oracle Primavera P6 ได้อีกกว่า 15 โซลูชั่น

การประมาณราคาก่อสร้าง เป็นหัวใจสำคัญของการรับเหมาก่อสร้าง เพราะหากถอดแบบได้ด้วยความรวดเร็ว แม่นยำ ตรวจสอบย้อนกลับได้ และ ได้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การตัดเหมา การวางแผนโครงการ การควบคุมโครงการ ตลอดจนการสรุปข้อมูลการประมาณราคาทุกโครงการเป็นกราฟต่างๆ ทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทำเป็นกราฟ หรือ KPI การประมาณราคาก่อสร้าง

ทูพลัส ซอฟท์ ฯ ยินดีนำเสนอโซลูชั่นการออกแบบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ครบวงจรมากที่สุด ตั้งแต่ การสำรวจพื้นที่ การออกแบบเบื้องต้น การแบบรายละเอียด การตรวจแบบและรีวิว การวางแผนงานโครงการ การจำลองการก่อสร้าง 4D การบริหารเอกสารระหว่างการก่อสร้าง การซ่อมบำรุง โดยรวบรวมเทคโนโลยีหลากค่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานทำงานได้อย่างราบรื่น

การบริหารงานแบบ Line of Balance เป็นหนึ่งในเครื่องมือการวางแผนงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นที่นิยมกับงานก่อสร้างระบบวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Project) ที่มีลักษณะงานเป็นความยาว เช่น ถนน รางรถไฟ เสาสายส่งไฟฟ้า ท่อส่ง เป็นต้น และ งานที่มีการก่อสร้างที่มีลักษณะการทำงานซ้ำๆกัน เช่น อาคารสูง เทาว์เฮ้าส์ ตึกแถว ก็ได้

The Maturix™  เป็นอุปกรณ์การก่อสร้างในยุค construction 4.0 หรือ การก่อสร้างดิจิตอล เพราะจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำงานได้ดีขึ้น เป็นหลักวิทยาศาสตร์บนของจริงมากยิ่งขึ้น เพราะอุปกรณ์จะส่งสัญณาณไปยังมือถือและคอมพิวเตอร์ทั้ง อุณหภูมิของคอนกรีต เพื่อป้องกันคอนกรีตที่เทแล้วมีอุณหภูมิที่แตกต่างกัน และ ค่ากำลังอัดคอนกรีตที่เกิดขึ้น ช่วยให้ลดเวลาการถอดแบบได้ นั้นหมายถึงกำไรทีมากขึ้น

การก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น งานถนน งานท่อ งานอุโมงค์ สายไฟฟ้า ซึ่งงานเหล่านี้เป็นการทำงานอิงตามความยาวของโครงการ การวางแผนงานก็เช่นเดียวกัน การทำให้กราฟหรือแผนงานก่อสร้างอิงตามความยาว ทำให้ง่ายในการเข้าใจ ซึ่งเทคโนโลยีนี้เรียกว่า Line of Balance , Location Based Scheduling หรือ Linear Scheduling