Tilos

การประมาณราคาก่อสร้าง เป็นหัวใจสำคัญของการรับเหมาก่อสร้าง เพราะหากถอดแบบได้ด้วยความรวดเร็ว แม่นยำ ตรวจสอบย้อนกลับได้ และ ได้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง การตัดเหมา การวางแผนโครงการ การควบคุมโครงการ ตลอดจนการสรุปข้อมูลการประมาณราคาทุกโครงการเป็นกราฟต่างๆ ทำให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทำเป็นกราฟ หรือ KPI การประมาณราคาก่อสร้าง

ทูพลัส ซอฟท์ ฯ ยินดีนำเสนอโซลูชั่นการออกแบบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ครบวงจรมากที่สุด ตั้งแต่ การสำรวจพื้นที่ การออกแบบเบื้องต้น การแบบรายละเอียด การตรวจแบบและรีวิว การวางแผนงานโครงการ การจำลองการก่อสร้าง 4D การบริหารเอกสารระหว่างการก่อสร้าง การซ่อมบำรุง โดยรวบรวมเทคโนโลยีหลากค่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานทำงานได้อย่างราบรื่น

การบริหารงานแบบ Line of Balance เป็นหนึ่งในเครื่องมือการวางแผนงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นที่นิยมกับงานก่อสร้างระบบวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Project) ที่มีลักษณะงานเป็นความยาว เช่น ถนน รางรถไฟ เสาสายส่งไฟฟ้า ท่อส่ง เป็นต้น และ งานที่มีการก่อสร้างที่มีลักษณะการทำงานซ้ำๆกัน เช่น อาคารสูง เทาว์เฮ้าส์ ตึกแถว ก็ได้

The Maturix™  เป็นอุปกรณ์การก่อสร้างในยุค construction 4.0 หรือ การก่อสร้างดิจิตอล เพราะจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทำงานได้ดีขึ้น เป็นหลักวิทยาศาสตร์บนของจริงมากยิ่งขึ้น เพราะอุปกรณ์จะส่งสัญณาณไปยังมือถือและคอมพิวเตอร์ทั้ง อุณหภูมิของคอนกรีต เพื่อป้องกันคอนกรีตที่เทแล้วมีอุณหภูมิที่แตกต่างกัน และ ค่ากำลังอัดคอนกรีตที่เกิดขึ้น ช่วยให้ลดเวลาการถอดแบบได้ นั้นหมายถึงกำไรทีมากขึ้น

การก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นฐาน เช่น งานถนน งานท่อ งานอุโมงค์ สายไฟฟ้า ซึ่งงานเหล่านี้เป็นการทำงานอิงตามความยาวของโครงการ การวางแผนงานก็เช่นเดียวกัน การทำให้กราฟหรือแผนงานก่อสร้างอิงตามความยาว ทำให้ง่ายในการเข้าใจ ซึ่งเทคโนโลยีนี้เรียกว่า Line of Balance , Location Based Scheduling หรือ Linear Scheduling