Cintoo

กราฟที่แสดงเป็นของสมาคมในต่างประเทศ แต่ก็ทำให้มองเห็นภาพว่า BIM (Building Information Modeling) ได้รับการยอมรับนำมาใช้งานอย่างแพร่หลาย

Cintoo โซลูชั่นบน Cloud ช่วยให้เจ้าของโครงการสามารถตรวจงานก่อสร้างได้ง่ายขึ้น ด้วยเอาโมเดล BIM และ ภาพถ่าย 3D Scanner เข้ามาเปรียบเทียบกัน หากไม่ตรงกันจะเกิดเป็นสีให้เข้าใจ แล้วแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องให้ทำการแก้ไข โดยทำงานร่วมกับ BIMTrack