Solutions

Twoplus 6D BIM
ทูพลัส ซอฟท์ ผู้นำด้าน IT ก่อสร้างมากกว่า 16 ปี และเป็นรายแรกของประเทศไทยที่นำเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) มาเผยแพร่และสนับสนุนการใช้งานอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องมากว่า 8 ปี ซึ่งทูพลัส ซอฟท์ ได้ออกแบบระบบการใช้ BIM เพื่อให้ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการออกแบบก่อสร้างและใช้อาคารแบบครบวงจรชีวิตอาคาร (Building Life Cycle) โดยทูพลัส ซอฟท์ สามารถให้บริการที่ปรึกษาการใช้ BIM ให้สามารถทำงานได้ต่อเนื่องใน Platform ที่ใช้ Engine ที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้งานที่ดีที่สุด
 

 
 
Twoplus 6D BIM Platform ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ :
1.Infrastructure BIM
ซึ่งเป็นการโมเดลกายภาพของอาคารเป็นหลัก เพื่อให้ทำงานตามหน้าที่ของผู้ออกแบบ โดย BIM นี้ประกอบด้วยArchitectural BIM สำหรับโมเดลสถาปัตยกรรม, Structural BIM โมเดลโครงสร้างอาคาร และ MEP BIM (Mechanical, Electrical, Plumbling)โมเดลงานระบบอาคาร ซึ่งทั้ง 3 โมเดลนี้มีวิธีคิดที่แตกต่างกัน เช่น โมเดลสถาปัตยกรรม คานจะอยู่ชิดริมนอกอาคาร แต่โมเดลโครงสร้างอาคาร คานจะอยู่ที่ศูนย์กลางของเสา เพราะงานวิศวกรรมโครงสร้างจะคิดจาก Analytical Model คือ กลางคาน และกลางเสา ทำให้งานที่ซับซ้อนการโมเดล BIM กลายเป็นเรื่องยากมาก ทำให้ต้องอาศัยการตัดสินใจเลือกซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมกับงานที่ทำ
ซึ่งโมเดลในชั้นนี้ สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ จะเป็นผู้สร้าง และได้ประโยชน์สูงสุด

2. Contraction BIM 
ซึ่งเป็นการโมเดลกายภาพของอาคารเป็นหลัก เพื่อให้ทำงานตามหน้าที่ของผู้ออกแบบ โดย BIM นี้ประกอบด้วยArchitectural BIM สำหรับโมเดลสถาปัตยกรรม, Structural BIM โมเดลโครงสร้างอาคาร และ MEP BIM (Mechanical, Electrical, Plumbling)โมเดลงานระบบอาคาร ซึ่งทั้ง 3 โมเดลนี้มีวิธีคิดที่แตกต่างกัน เช่น โมเดลสถาปัตยกรรม คานจะอยู่ชิดริมนอกอาคาร แต่โมเดลโครงสร้างอาคาร คานจะอยู่ที่ศูนย์กลางของเสา เพราะงานวิศวกรรมโครงสร้างจะคิดจาก Analytical Model คือ กลางคาน และกลางเสา ทำให้งานที่ซับซ้อนการโมเดล BIM กลายเป็นเรื่องยากมาก ทำให้ต้องอาศัยการตัดสินใจเลือกซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมกับงานที่ทำ ซึ่งเป็น BIM สำหรับการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย :
2.1 Scheduling BIM
โมเดลการวางแผนงานก่อสร้าง เป็นการนำเอาข้อมูลมาจาก Estimating BIM มากำหนด Zone การทำงาน แล้วมาสร้างความสัมพันธ์การทำงานแบบ Location Based ทำให้เกิดแผนงานก่อสร้างและอัตราการวัสดุและแรงงานได้อัตโนมัติ ทำให้วางแผนงานได้รวดเร็ว สามารถให้แสดงเป็นกราฟแผ่นเดียว ทำให้ง่ายในการติดตามและควบคุมงาน โดยอาจเรียกวิธีนี้ว่า Model Based Scheduling ซึ่งสามารถให้แสดงเป็น Bar Chart ได้ทันที และยังได้ประโยชน์ด้วยนำโมเดลนี้มาสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวขณะก่อสร้าง เรียกว่า 4D Scheduling
โมเดล Estimating BIM นี้ เกิดประโยชน์โดยตรงกับ ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) นักวางแผนงาน (Project Scheduler) ผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ปรึกษาควบคุมโครงการ (Project Consultant) หรือ เจ้าของโครงการในกรณีที่ทำงานครบวงจร
2.2 Estimating BIM
โมเดลการประมาณราคาก่อสร้าง โดยการนำเอาไฟล์ทั้ง 3 ระบบของ Infrastructure BIM มาทำการถอดปริมาณวัสดุและแรงงาน โดยสร้างวิธีคิดให้แต่ละชิ้นส่วนของโมเดลอาคาร เช่น เสา คาน พื้น ฐานราก ว่าแต่ละประเภทงานสถาปัตยกรรม โครงสร้างอาคาร และงานระบบ คิดเป็นอย่างไร ประกอบด้วยรายละเอียดอะไร เช่น เสาคอนกรีต ประกอบด้วย คอนกรีต ไม้แบบ เหล็กเสริม ปูนฉาบ และ สีทา เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมจะทำการคำนวณทั้งโมเดลได้ทันที โดยหากมีการแก้ไขโมเดลอาคารภายหลัง ราคาจะปรับปรุงให้อัตโนมัติ และทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลย้อนหลังได้ง่าย และแม่นยำ เพราะสามารถมองเห็นได้ด้วยภาพ 3 มิติ
โมเดล Estimating BIM นี้ เกิดประโยชน์โดยตรงกับ ผู้ประมาณราคาก่อสร้าง (Estimator) ผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractors) และที่ปรึกษาควบคุมโครงการ หรือเจ้าของโครงการในกรณีที่ทำงานครบวงจร

‎3. Facilities Management BIM
ซึ่งเป็นการนำเอาโมเดลอาคารมาต่อเชื่อมกับข้อมูลการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกองค์กร (Facilities Management) และนำมาเชื่อมโยงกับ GIS เพื่อให้ดูเป็นอาคาร 3 มิติบนแผนที่ โดยข้อมูลแสดงในอาคาร 3 มิติจะช่วยให้เจ้าของอาคาร หรือ ผู้จัดการระดับสูงขององค์กร ทั้ง CEO และ CFO หรือ ผู้เกี่ยวข้องทราบข้อมูลจากทีมงานทั้งหมดได้ทันที ซึ่งอาจเรียกโมเดลนี้ว่า EIM (Enterprise Information Modeling)
โมเดลนี้ เกิดประโยชน์โดยตรงกับ เจ้าของอาคาร นักบริหารอาคาร ผู้บริหารระดับสูง CEO, CFO และ ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ฝ่ายขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

ซอฟท์แวร์ที่นำมาใช้ใน Twoplus 6D BIM เป็นซอฟท์แวร์ที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ที่ทูพลัส ซอฟท์ ทดสอบการใช้งานแล้วและเป็นที่นิยมใช้งานทั่วโลก ซึ่งทูพลัส ซอฟท์ เป็นรายแรกในการนำเสนอเป็น Platform หากท่านต้องการโซลูชั่น Twoplus 6D BIM platform เพื่อให้มั่นใจในการทำงาน ลดความเสี่ยงในการทดลองใช้งานเอง ติดต่อ ทูพลัส ซอฟท์ ได้

 

อาคารประหยัดพลังงาน
ทูพลัส ซอฟท์ฯ ขอเสนอโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาโลกร้อน ให้สามารถเกิดการอนุรักษ์หรือประหยัดพลังงานในอาคาร
1. BIM Technology
เป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ ที่ช่วยให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การออกแบบ วิศวกรรม ก่อสร้าง และการบริหารอาคาร ให้ได้ข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง ลดการการทำซ้ำซ้อน ลดการสูญเสียวัสดุจากการทำงานผิดพลาด ดังนี้
• AutoCAD Revit Architecture
• AutoCAD Revit Structure
• AutoCAD Revit MEP
• Autodesk Robot Structural Analysis Professional
• Autodesk Ecotect Analysis
• ADAPT Modeler and ADAPT Floor Pro
• ORACLE PRIMAVERA
• VICO Software
• ARCHIBUS
2. FrameCAD เป็นโซลูชั่นในการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานตัวจริง เสียงจริง ที่เป็นการก่อสร้างอาคารกึ่งสำเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ออกแบบจนถึงการผลิตขึ้นโครงเหล็กน้ำหนักเบาแบบ Cold Formed Steel Building ที่ใช้ผนังอาคารแบบ EIFS ซึ่งเป็นผนังฉนวนกันความร้อนจากภายนอก ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการประหยัดพลังงานอาคาร
3. Thai Nano House ระบบการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน ที่มีราคาประหยัดกว่าระบบอื่นๆ ก่อสร้างรวดเร็วกว่า แข็งแรงทนทานกว่า สนใจสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
4. เป็นโซลูชั่นในการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงานตัวจริง เสียงจริง ที่เป็นการก่อสร้างอาคารกึ่งสำเร็จรูปจากคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ออกแบบจนถึงการผลิตขึ้นโครงเหล็กน้ำหนักเบาแบบ Cold Formed Steel Building ที่ใช้ผนังอาคารแบบ EIFS ซึ่งเป็นผนังฉนวนกันความร้อนจากภายนอก ซึ่งเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการประหยัดพลังงานอาคาร
5. ระบบการก่อสร้างอาคารประหยัดพลังงาน ที่มีราคาประหยัดกว่าระบบอื่นๆ ก่อสร้างรวดเร็วกว่า แข็งแรงทนทานกว่า สนใจสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 

 
ออกแบบสถาปัตยกรรม
ทูพลัส ซอฟท์ฯ ขอเสนอโซลูชั่นคอมพิวเตอร์การออกแบบสถาปัตยกรรม สำหรับบริษัทสถาปนิกผู้ออกแบบ สถาปนิกที่ต้องการโซลูชั่นที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นโซลูชั่นของเทคโนโลยีการโมเดลรายละเอียดอาคาร (BIM-Building Information Modeling)
• AutoCAD Revit Architecture โปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ
• Affinity for Revit โปรแกรมวางฟังก์ชั่นการออกแบบสถาปัตยกรรม สำหรับ Revit
• Autodesk Ecotect Analysis โปรแกรมวิเคราะห์พลังงานอาคาร
• Autodesk 3ds Max Design โปรแกรมระบายสีและภาพเคลื่อนไหวงานสถาปัตยกรรม
• Autodesk Navisworks โปรแกรมตรวจสอบงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 3 มิติ
• 3D Printer เครื่องพิมพ์หุ่นจำลอง 3 มิติ จากไฟล์ Revit ทั้งแบบหลายสี และสีเดียว
• Vico Doc Set Manager โปรแกรมเปรียบเทียบแบบก่อสร้าง (Drawing Comparision)
• Vico Office โปรแกรมใช้วิเคราะห์ต้นทุน ขณะออกแบบอาคาร
 
 
กรุณาติดต่อกับฝ่ายขาย Autodesk Solution บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้