Oracle Primavera โซลูชั่นบริหารโครงการระดับองค์กร (Project Portfolio Management)                        

Oracle's Primavera โปรแกรม Oracle Primavera โซลูชั่นการบริหารโครงการ สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กที่นิยมใช้กันมากทั่วโลก (บริษัทเดิม คือ Primavera Systems,Inc., USA. ซึ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 28 ปี) ปัจจุบันอยู่ภายใต้ชื่อ Oracle ซึ่งเป็นบริษัทคอมพิวเตอร์ยักษ์ใหญ่ของโลก และได้พัฒนา Primaveraให้มีคำสั่งสำหรับซอฟท์แวร์ระดับองค์กรด้วยเทคโนโลยีของ Oracle
บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการ Primavera มากว่า 22 ปี ให้บริการลูกค้าในองค์กรขนาดใหญ่ทั่วประเทศ และปัจจุบันเป็นตัวแทนของ Oracle Partner ซึ่งจัดจำหน่ายและให้บริการโซลูชั่นของ Oracle Primavera อย่างครบวงจร ทั้งจำหน่ายซอฟท์แวร์ ให้คำปรึกษา อบรม และจัดทำเอาท์ซอลซิ่ง 

Project Management

Primavera Enterprise P6 โปรแกรมการบริหารโครงการระดับองค์กร
Oracle's Primavera ในรุ่นนี้เหมาะสมกับบริษัทที่มีการบริหารโครงการในระดับองค์กร โดยเน้นให้  ผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลในการบริหารโครงการได้ง่ายขึ้น ด้วยรูปแบบรายงาน ฟังก์ชั่นการใช้งานที่ง่าย และรวดเร็วในการวิเคราะห์โครงการ โซลูชั่นของรุ่นนี้ออกแบบให้สามารถบริหารโครงการแบบครบวงจรในการบริหารโครงการ ความสามารถในการวางแผนงานและวิเคราะห์โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนงาน การควบคุมโครงการ จนถึงการส่งมอบโครงการ สามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ระบบสาธารณูปโภค วิศวกรรมและการก่อสร้าง การผลิต การบินและอวกาศ การป้องกันประเทศและภาครัฐ
Feature
• สามารถเปิดใช้งานได้ ทั้งแบบ Client-Server และผ่าน Web
• รูปแบบรายงานของผู้บริหาร ทั้งแบบ Dashboard และ Portfolio
• ฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ความเสี่ยงในรูปแบบของ Risk Register
• สามารถบริหารโครงการในระดับองค์กร สามารถบริหารหลายโครงการในเวลาเดียวกัน (Multiple Project)
• กำหนดสิทธิการใช้งาน หรือระดับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคน (Multiple User)
• บริหารโครงการแบบ Real-time
• การวางแผนงานโครงการแบบ Gantt Chart และการวิเคราะห์โครงการแบบ S curve
• การวิเคราะห์โครงการในรูปแบบของ CPM (Critical Path Method)
• จัดทำแผนปริมาณการใช้ทรัพยากร (Man Power Loading)
• การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรและการเกลี่ยทรัพยากร (Leveling Resource)
Requirements
• Application Server Configuration
CPU : Intel Xeon 5000 series (Quad Core 3.46 GHz) or equivalent
Ram : 4 GB
• Drive Space:25-50 GB
Operating System:Oracle Enterprise Linux (OEL) 64-bit or Windows server 64-bit or equivalent
Database Server Configuration
CPU : Intel Xeon 7000 series (Quad Core 2.66 GHz) or equivalent
Ram : 4 GB per node
Drive Space : 100 GB
Operating System : OEL 64-bit or Windows server 64-bit or equivalent

 Primavera P6 Professional
Oracle Primavera P6 ในรุ่นนี้เหมาะสมกับผู้จัดการโครงการ (Project Manager) และนักวางแผนงาน (Planner) โดยรุ่นนี้ผู้จัดการโครงการ และนักวางแผนงานสามารถใช้ฟังก์ชั่นของ Oracle Primavera P6 ในการบริหารโครงการตั้งแต่การวางแผนโครงการ การทำงาน การควบคุมโครงการ จนถึงการส่งมอบโครงการ ช่วยในการบริหารโครงการที่มีลักษณะโครงการขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน ให้สามารถบริหารโครงการได้ง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถใช้ในการจัดโครงการที่มีจำนวนกิจกรรมถึง 100,000 กิจกรรม วิเคราะห์ปริมาณการใช้ทรัพยากรให้ไม่เกินปริมาณ ไม่จำกัดจำนวนเป้าหมายของแผนงาน กรณีข้อมูลมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน สามารถใช้ฟังก์ชั่นการจัดกลุ่ม การกรอง และการเรียงลำดับกิจกรรม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และ  มีประสิทธิภาพ
Requirements
• Application Server Configuration
CPU : Intel Xeon 5000 series (Quad Core 3.46 GHz) or equivalent
Ram : 4 GB
Drive Space : 25-50 GB
Operating System : Oracle Enterprise Linux (OEL) 64-bit or Windows server 64-bit or equivalent
• Database Server Configuration
CPU : Intel Xeon 7000 series (Quad Core 2.66 GHz) or equivalent
Ram : 4 GB per node
Drive Space : 100 GB
Operating System : OEL 64-bit or Windows server 64-bit or equivalent


Primavera Portfolio Management
Oracle's Primavera Portfolio Management เป็นผู้นำทางด้าน portfolio management software ซึ่งมีความยืดหยุ่นและจัดเตรียมองค์ประกอบพื้นฐานในการทำ Portfolio ของโครงการเป็นอย่างดี ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ในการทำรายงาน และการปรับปรุงและแก้ไขรายงานแบบ unlimited ความสามารถในการจัด report และการเข้าถึงข้อมูลในระดับของผู้บริหาร กับฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่ายของการทำรายงานในรูปแบบต่างๆ
Feature
ทำให้หลายๆ บริษัทวางใจในการใช้ Primavera Portfolio Management ในการจัดทำรายงานของผู้บริหาร
• การทำ Portfolio ของผู้บริหารในหลายๆ รูปแบบตามความต้องการ
• Portfolio ในรูปแบบ Investor Maps และ Dashboard
• การทำ What-if ตาม scenario ต่างๆ ของโครงการ
• การทำ Data Sharing และการทำ Project Work Flow
• การแสดงรายงานในรูปแบบ Scorecards, Workbooks, Workflows and Processes, Investment dependencies เป็นต้น
• สามารถดูประวัติย้อนหลัง และทำนายข้อมูลในอนาคตได้
 

 

Oracle Primavera Risk Analysis
Oracle's Primavera Risk Analysis เป็นเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการแบบครบวงจรในการบริหารโครงการทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านค่าใช้จ่าย และเวลาของโครงการ สามารถจัดทำตารางความเสี่ยง Risk Register แบบกำหนดเอง และการกำหนดแบบรวดเร็ว Template Quick Risk เพื่อเป็นการกำหนดและจำแนกความเสี่ยงแต่ละประเภท สามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านค่าใช้จ่าย และเวลาตามเงื่อนไขของการจำแนกความเสี่ยงที่ตัวเองกำหนดได้ สามารถทดลอง (Trial) และจำลองแผนงานโครงการ (Simulation) ค่าความเสี่ยงในแต่ละกรณีที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายและเวลาได้เอง เพื่อการวิเคราะห์ขั้นสูงของแผนงานแนะประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการบริหารโครงการ
Feature
• สามารถกำหนดตารางความเสี่ยง Risk Register
• สร้าง Template หรือ Criteria ในการกำหนดความเสี่ยง Template Quick Risk ได้
• นำทฤษฎีความน่าจะเป็นมาช่วยในการประเมินความเสี่ยงของโครงการ
• สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของโครงการในรูปแบบ P ต่างๆ เช่น P10% หรือ P90% (ความเชื่อมั่นที่โครงการจะสำเร็จ 10% และ 90%)
• สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงในรูปแบบของรายงานต่างๆ เช่น scatter plot, tornado graph เป็นต้น
• สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ตลอดอายุการทำงานของโครงการ


Primavera Earned Value Management
Primavera Earned Value Management เป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์โครงการโดยการใช้ทฤษฎี Earned Value ขั้นสูงในการวิเคราห์และประเมินโครงการ สามารถทำงบประมาณประจำปี คาดการณ์แผนการใช้เงินประจำปีได้ด้วยข้อมูลค่าใช้จ่ายที่มีของแต่ละโครงการ สามารถวิเคราะห์และทำนายค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นของโครงการ ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ผลงานที่ทำไปแล้ว หรือ performance ของโครงการ รวมถึงผลกระทบทางด้านเวลาที่อาจจะเกิดขึ้น Primavera Earned Value Management ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ และช่วยในการตัดสินใจโครงการที่ดีขึ้น

Primavera Contract Management
Oracle Primavera Contract Management โปรแกรมบริหารเอกสารก่อสร้างผ่านอินเตอร์เน็ต Oracle's Primavera Contract Management เป็นระบบการจัดการเอกสารทั้งหมดของโครงการ ทั้งเอกสารสัญญาโครงการ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายของโครงการ ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติ (Submital) เอกสารร้องขอข้อมูล (RFI) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบ (Drawings) เป็นต้น ระบบ จะจัดเก็บเอกสารทุก revision ของเอกสาร เพื่อการจัดเก็บ และสืบค้น ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์การฟ้องร้องการเคลมเกิดขึ้น สามารถทำงานร่วมกันบน server เดียวกันตั้งแต่ผู้จัดการโครงการ ผู้จัดการฝ่ายสัญญา และผู้จัดการแผนก ทั้งบริษัทผู้รับเหมา สถาปนิก และเจ้าของงาน เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทราบถึงสถานะของเอกสารโครงการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้โครงการก่อสร้างเสร็จตามกำหนดเวลา และงบประมาณที่กำหนด
Feature
• การใช้งานแบบ web application ทำให้ไม่ต้องติดตั้งซอฟท์แวร์ในแต่ละเครื่อง
• บุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถใช้งานร่วมกัน บน Server เดียวกัน
• สามารถบริหารโครงการในระดับองค์กร และสามารถบริหารหลายโครงการในเวลาเดียวกัน (Multiple Project)
• กำหนดสิทธิการใช้งาน หรือระดับการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคน (Multiple User)
• การใช้งานร่วมกันเป็น แบบ Real-time
• สามารถจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย เช่น สัญญาโครงการ (Contract), ใบสั่งซื้อ (Purchase Order), กำหนดการส่งของ (Material Delivery), ใบแจ้งหนี้ (Invoice) และงบดุลโครงการ (Cost Worksheet)
• สามารถจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานเพิ่ม-งานลด (Change Management) เช่น เอกสารร้องขอข้อมูล (RFI), เอกสารขออนุมัติ (Submital) และสัญญางานเพิ่ม-งานลด (Change Order)
• สามารถจัดเก็บเอกสารโครงการต่างๆ เช่น แบบก่อสร้าง (Drawing), จดหมาย (Letter), ระเบียนเอกสารออก (Correspondence Send) ระเบียนเอกสารเข้า (Correspondence Recieve) และบันทึกประจำวัน (Daily Report)
• สามารถแนบเอกสารที่ทำการ scan หรือเอกสารที่ทำขึ้นมาเองจาก Word, Excel, PDF และ DWG เข้าไปกับรายการเอกสารของ Primavera Contract Management เพื่อจัดเก็บ และ upload เข้า Server ได้
 
 

Talk to a sales representative 

  02 513 7494

   081-8541231

 081-8541231

  ladamanee@twoplussoft.com     

  https://www.facebook.com/twoplussoft

   ลดามณี กมลสาร (ลดา) 


 
Twoplus Soft Co.,Ltd.
42 Twoplus Park, Soi Ladprao 8,
Ladprao Road, Chomphon, 
Chatuchak, Bangkok
10900 Thailand

   02 513 7495, 02 513 7496

 
Follow Us

 


SoftwareHardwareSolutionsProfessional ServicesSupport

 
           
  BIM Building Information Modeling
  Forum 8      Twoplus 7D BIM
  Outsourcing, Implementation       Technical Support 
      Autodesk                                       Driving Simulator Overview
      อาคารประหยัดพลังงาน
  Services      Request Support 
      BIMTrack
      iDriving Simulator
      ออกแบบสภาปัตยกรรม
      3D BIM
 
      Visicon
      6 Axis Motion
      ออกแบบโครงสร้าง
      5D BIM
About
      Cubicost
      Eco Drive
      วิศวกรรมงานาระบบ (MEP)
      7D BIM       Contact Us
      Forum 8 (UC-win/Road)
      Railway Simulator
      วิศวกรรมโยธา และ VR 
      Oracle Primavera EPPM       About Us
      Trelligence
       วิศวกรรมธรณีเทคนิค       ARCHIBUS FM       Privacy Policy 
  Geotechnical Engineer       การก่อสร้าง      3D Printer       โครงการร่วมมือสถานศึกษา
       ADAPT
       การบริหารโครงการ        Working With Us 
       PLAXIS
       การบริหารทรัพย์สิน FM
       Partners 
  Interior Design       โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์
  
       ViSoft          ซอฟท์แวร์สำนักงาน   
  Enterprise Project    
       Project Management
     
 
  Total Facilities Management    
       ARCHIBUS
    
  Digital Signature    
       Docusign
    
     

Powered by MakeWebEasy.com