iTwins Design Review 

เป็นโปรแกรมช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจดูแบบก่อสร้าง ระหว่างการออกแบบผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นโปรแกรมแบบ Cloud ที่ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลการทำงานต่างสถานที่ ต่างอุปกรณ์การทำงาน เพราะระบบ Cloud ทำให้ผู้ใช้งานสามารถ upload ข้อมูลขึ้นไปแล้วทำงานต่อได้ทันที ซึ่งสามารถช่วยงานได้ใน 2 ลักษณะคือ

    • Ad Hoc (work-in-progress)  สำหรับระดับทีมงานออกแบบ ทำการตรวจสอบรีวิว งานที่กำลังออกแบบได้ผ่านออน์ไลน์ สามารถทำการ Mark up และแสดงความเห็นลงบนโมเดลชิ้นส่วนงานที่กำลังออกแบบที่เป็น 3 มิติ และ 2 มิติ โดยไม่ต้องออกจากการทำงาน
    • Digital Twins (Project Coordination) สำหรับระดับผู้จัดการโครงการออกแบบ ให้สามารถรีวิว และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องหลายๆฝ่าย  จับประเด็น และ มองเห็นงานที่กำลังออกแบบทั้งโครงการ เพื่อให้ติดตามได้ว่าใครเป็นคนแก้ อะไร และเมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร  

 

เว็ปไซต์ iTwin Design Review คลิกที่นี้ 

คลิกที่นี้เพื่อลงทะเบียนลองใช้งานดูได้