3D Reality Modeling ด้วยโปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรมโยธาโดยเฉพาะ

3D Reality Modeling ด้วยโปรแกรมสำหรับงานวิศวกรรมโยธาโดยเฉพาะ

ContextCapture เป็นเทคโนโลยีการทำ 3D reality modeling สำหรับงานวิศวกรรมโยธาด้วยเฉพาะ ทั้งการสำรวจเพื่อการออกแบบก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ Infrastructure ไปจนถึงการโมเดลทั้งเมือง (City Scale) เพื่อการทำ Smart Cities  ทูพลัส ซอฟท์ฯ นำไฟล์ของ DJI ที่ทำเป็น dataset ไว้ให้มาทำการ render ด้วยโปรแกรม ContextCapture 

courtesy : www.dji.com