ContextCapture

เป็นเรื่องยากในการปรับปรุงธุรกิจของเราให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบัน เพราะมีปัจจัยลบมากระทบทุกทิศทุกทาง แต่การวางกลยุทธ์อะไรต่างๆจะทำได้ยากหากเราไม่เข้าใจว่า ธุรกิจเราทำนั้นจัดอยู่ในธุรกิจอะไร

Bentley โซลูชั่นการออกแบบก่อสร้างของโซลูชั่นที่ครบสมบูรณ์มากที่สุด

การพัฒนาวิจัยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้สามารถต่อยอดขยายผลจากเทคโนโลยีเดิมที่ใช้ที่เป็นระบบ High End อยู่แล้วให้ขยายต่อยอดไปจนถึงการทำ Production เพื่อลดค่าใช้จ่ายการทำงาน วัสดุศูนย์เสีย (Waste) และลดจำนวนคนงานในการทำงานลง แต่เพิ่มประสิทธิภาพ ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำลง

การเคลื่อนตัวของเทคโนโลยีจะเริ่มเปลี่ยนไปจาก โปรแกรมที่ทำงานเดี่ยวๆ เป็นโซลูชั่นขนาดใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ และรูปแบบการก่อสร้างที่ก่อสร้างแบบ Conventional Method ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานของสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการ ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน และ ...