BIM มิติที่ 7 หรือ 7D BIM สำหรับการอนุรักษ์พลังงาน Green Building , Energy Management & Environmental Sustainability Assessment

663 จำนวนผู้เข้าชม  | 

BIM มิติที่ 7 หรือ 7D BIM สำหรับการอนุรักษ์พลังงาน Green Building , Energy Management  & Environmental Sustainability Assessment

โปรแกรม ARCHIBUS เป็นโปรแกรมบริหารสิ่งอำนวยความสะดวก หรือ Facilities Management (FM) โปรแกรมแรกของโลก ที่เริ่มจากการเอาแปลนอาคารมาใช้งานบริหารอาคารโดยการนำเอา Best Practices มาใช้งานในโปรแกรมเมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว และปัจจุบันโปรแกรม ARCHIBUS ก็ยังเป็นโปรแกรมใหญ่ที่สุดในโลก และแบ่งสัดส่วนการตลาดกว่า 70 % 

นอกจากจะมีโมดูลในการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกองค์กรอื่นๆแล้ว ยังมีโมดูลในการบริหารอาคาร Green Building บริหารพลังงานในอาคาร และ บริหารความเสี่ยงในอาคาร เพือให้เกิดความยั่งยืน รักษ์โลก รักษา Carbon Footprint ให้ไม่เกินที่กำหนด 

เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ ธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ เจ้าของโครงการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ โดยเฉพาะ