การบริหารโครงการขนาดใหญ่ด้วยโปรแกรม Oracle Primavera P6 EPPM

1831 จำนวนผู้เข้าชม  | 

การบริหารโครงการขนาดใหญ่ด้วยโปรแกรม Oracle Primavera P6 EPPM

การบริหารโครงการขนาดใหญ่ด้วยโปรแกรม Oracle Primavera P6 EPPM

ตอนที่ 6 การกำหนดประเภทของ Activity (Activity Type)

การกำหนดประเภทของ Activity (Activity Type) ให้เหมาะสม เป็นเรื่องสำคัญในการวางแผนงานโครงการและการวิเคราะห์แผนงาน โดยปกติโปรแกรม Oracle Primavera P6 EPPMจะกำหนด Default ของ Activity Type เป็น Task Dependent



ประเภทของ Activity (Activity Type) ในโปรแกรม Oracle Primavera P6 EPPM มีทั้งหมด 6 ประเภทด้วยกัน

1.    Start Milestone โดยทั่วไป Activity Type ประเภทนี้เอาไว้กำหนดวันเริ่มต้นงานของโครงการ วันเริ่มต้นงานในแต่ละ หมวดงาน

2.    Finish Milestone โดยทั่วไป Activity Type ประเภทนี้เอาไว้กำหนดวันเริ่มเสร็จงานของโครงการ วันเริ่มเสร็จงานในแต่ละ หมวดงาน

3.    Task Dependent โดยทั่วไป Activity Type ประเภทนี้เอาไว้กำหนดงานทั่วไปที่ใช้ Duration ของกิจกรรมในการคำนวณแผนงาน และคำนวณตามปฏิทินการทำงานของกิจกรรมนั้นๆ โดยไม่สนใจปริมาณการใช้ Resource

4.    Resource Dependent โดยทั่วไป Activity Type ประเภทนี้เอาไว้กำหนดงานที่ต้องการวิเคราะห์ปริมาณการใช้ Resource ซึ่งวันทำงานจะคำนวณอยู่บนปฏิทินการทำงานของ Resource นั้นๆ

5.    WBS Summary โดยทั่วไป Activity Type ประเภทนี้จะกำหนดให้ 1 หมวดงานมี 1 Activity เพื่อการเป็นตัวแทนในการสรุปผลของ Activity ภายใต้หมวดงานนั้นๆ

6.    Level of Effort โดยทั่วไป Activity Type ประเภทนี้ใช้เพื่อต้องการทราบวัน Start ของ Activity ตัวนึง และวัน Finish ของ Activity อีกตัวนึง โดยสามารถ Link ความสัมพันธ์ข้ามหมวดงานหรือ ข้ามโครงการได้


โปรดติดตามตอนต่อไป
นที ฤดีสุขสกุล