การนำไฟล์ Point Cloud หรือ CAD เข้าโปรแกรม PLAXIS

การนำไฟล์ Point Cloud หรือ CAD เข้าโปรแกรม PLAXIS

ซึ่งคลิปนี้จะสาธิตการนำเอาค่าจาก Point Cloud มาเข้าในโปรแกรม PLAXIS 3D เพื่อนำไปวิเคราะห์หาค่าแรง โดยนำข้อมูลจาก Point Cloud เข้าโปรแกรม CAD ต่างๆก่อน ในกรณีนี้ใช้ Rhinos3d แล้วส่งออก  แล้วนำมาเข้าโปรแกรม PLAXIS เพื่อให้ได้พื้นที่เสมือนจริงมากที่สุด