Twoplus 7D BIM

ทูพลัส ซอฟท์ ผู้นำด้าน IT ก่อสร้าง มากกว่า 20 ปี และเป็นรายแรกของประเทศไทยที่นำเทคโนโลยี BIM (Building Information Modeling) มาเผยแพร่และสนับสนุนการใช้งานอย่างจริงจังอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี 

ซึ่งทูพลัส ซอฟท์ ได้ออกแบบระบบการใช้ BIM เพื่อให้ทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการออกแบบก่อสร้างและใช้อาคารแบบครบวงจรชีวิตอาคาร (Building Life Cycle) โดย      ทูพลัส ซอฟท์ สามารถให้บริการที่ปรึกษาการใช้ BIM ให้สามารถทำงานได้ต่อเนื่องใน Platform ที่ใช้ Engine ที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้งานที่ดีที่สุด 

 

 

Twoplus 7D BIM Platform ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ : 


1.Architects/Engineers/Factory ( 3D BIM ) 


ซึ่งเป็นการโมเดลกายภาพของอาคารเป็นหลัก เพื่อให้ทำงานตามหน้าที่ของผู้ออกแบบ โดย BIM นี้ประกอบด้วย Architectural BIM สำหรับโมเดลสถาปัตยกรรม, Structural BIM โมเดลโครงสร้างอาคาร และ MEP BIM (Mechanical, Electrical, Plumbling)โมเดลงานระบบอาคาร ซึ่งทั้ง 3 โมเดลนี้มีวิธีคิดที่แตกต่างกัน เช่น โมเดลสถาปัตยกรรม คานจะอยู่ชิดริมนอกอาคาร แต่โมเดลโครงสร้างอาคาร คานจะอยู่ที่ศูนย์กลางของเสา เพราะงานวิศวกรรมโครงสร้างจะคิดจาก Analytical Model คือ กลางคาน และกลางเสา ทำให้งานที่ซับซ้อนการโมเดล BIM กลายเป็นเรื่องยากมาก ทำให้ต้องอาศัยการตัดสินใจเลือกซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมกับงานที่ทำ 

ซึ่งโมเดลในชั้นนี้ สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ จะเป็นผู้สร้าง และได้ประโยชน์สูงสุด 2. Contractors ( 4D and 5D BIM)


ซึ่งเป็นการโมเดลกายภาพของอาคารเป็นหลัก เพื่อให้ทำงานตามหน้าที่ของผู้ออกแบบ โดย BIM นี้ประกอบด้วย Architectural BIM สำหรับโมเดลสถาปัตยกรรม, Structural BIM โมเดลโครงสร้างอาคาร และ MEP BIM (Mechanical, Electrical, Plumbling)โมเดลงานระบบอาคาร ซึ่งทั้ง 3 โมเดลนี้มีวิธีคิดที่แตกต่างกัน เช่น โมเดลสถาปัตยกรรม คานจะอยู่ชิดริมนอกอาคาร แต่โมเดลโครงสร้างอาคาร คานจะอยู่ที่ศูนย์กลางของเสา เพราะงานวิศวกรรมโครงสร้างจะคิดจาก Analytical Model คือ กลางคาน และกลางเสา ทำให้งานที่ซับซ้อนการโมเดล BIM กลายเป็นเรื่องยากมาก ทำให้ต้องอาศัยการตัดสินใจเลือกซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมกับงานที่ทำ ซึ่งเป็น BIM สำหรับการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย : 

Scheduling ( 4D BIM )
โมเดลการวางแผนงานก่อสร้าง เป็นการนำเอาข้อมูลมาจาก Estimating BIM มากำหนด Zone การทำงาน แล้วมาสร้างความสัมพันธ์การทำงานแบบ Location Based ทำให้เกิดแผนงานก่อสร้างและอัตราการวัสดุและแรงงานได้อัตโนมัติ ทำให้วางแผนงานได้รวดเร็ว สามารถให้แสดงเป็นกราฟแผ่นเดียว ทำให้ง่ายในการติดตามและควบคุมงาน โดยอาจเรียกวิธีนี้ว่า Model Based Scheduling ซึ่งสามารถให้แสดงเป็น Bar Chart ได้ทันที และยังได้ประโยชน์ด้วยนำโมเดลนี้มาสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวขณะก่อสร้าง เรียกว่า 4D Scheduling 

โมเดล Estimating BIM นี้ เกิดประโยชน์โดยตรงกับ ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) นักวางแผนงาน (Project Scheduler) ผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ปรึกษาควบคุมโครงการ (Project Consultant) หรือ เจ้าของโครงการในกรณีที่ทำงานครบวงจร 

 Estimating BIM ( 5D BIM)
โมเดลการประมาณราคาก่อสร้าง โดยการนำเอาไฟล์ทั้ง 3 ระบบของ Infrastructure BIM มาทำการถอดปริมาณวัสดุและแรงงาน โดยสร้างวิธีคิดให้แต่ละชิ้นส่วนของโมเดลอาคาร เช่น เสา คาน พื้น ฐานราก ว่าแต่ละประเภทงานสถาปัตยกรรม โครงสร้างอาคาร และงานระบบ คิดเป็นอย่างไร ประกอบด้วยรายละเอียดอะไร เช่น เสาคอนกรีต ประกอบด้วย คอนกรีต ไม้แบบ เหล็กเสริม ปูนฉาบ และ สีทา เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมจะทำการคำนวณทั้งโมเดลได้ทันที โดยหากมีการแก้ไขโมเดลอาคารภายหลัง ราคาจะปรับปรุงให้อัตโนมัติ และทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลย้อนหลังได้ง่าย และแม่นยำ เพราะสามารถมองเห็นได้ด้วยภาพ 3 มิติ 

โมเดล Estimating BIM นี้ เกิดประโยชน์โดยตรงกับ ผู้ประมาณราคาก่อสร้าง (Estimator) ผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractors) และที่ปรึกษาควบคุมโครงการ หรือเจ้าของโครงการในกรณีที่ทำงานครบวงจร ‎3. Project Owners ( 6D and 7D)


ซึ่งเป็นการนำเอาโมเดลอาคารมาต่อเชื่อมกับข้อมูลการบริหารสิ่งอำนวยความสะดวกองค์กร (Sustainability 6D BIM และ Facilities Management 7D BIM ) โดยนำมาเชื่อมโยงกับ GIS เพื่อให้สามารถดูอาคารในรูปแบบ 3 มิติบนแผนที่ และแสดงข้อมูลในอาคาร 3 มิติ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของอาคาร หรือ ผู้จัดการระดับสูงขององค์กร ทั้ง CEO และ CFO หรือ ผู้เกี่ยวข้องทราบข้อมูลจากทีมงานทั้งหมดได้ทันที ซึ่งอาจเรียกโมเดลนี้ว่า EIM (Enterprise Information Modeling) 

โมเดลนี้ เกิดประโยชน์โดยตรงกับ เจ้าของอาคาร นักบริหารอาคาร ผู้บริหารระดับสูง CEO, CFO และ ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ฝ่ายขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น 

ซอฟท์แวร์ที่นำมาใช้ใน Twoplus 7D BIM เป็นซอฟท์แวร์ที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ที่ทูพลัส ซอฟท์ ทดสอบการใช้งานแล้วและเป็นที่นิยมใช้งานทั่วโลก ซึ่งทูพลัส ซอฟท์ เป็นรายแรกในการนำเสนอเป็น Platform 

หากท่านต้องการโซลูชั่น Twoplus 7D BIM platform เพื่อให้มั่นใจในการทำงาน ลดความเสี่ยงในการทดลองใช้งานเอง ติดต่อ ทูพลัส ซอฟท์ ได้